Polityka prywatności

Informacja o administratorze danych oraz prawach osób, których dane
dotyczą
Administratorem danych jest Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko z
siedzibą 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 21 B.
Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko z siedzibą 14-300 Morąg, ul.
Przemysłowa 21 B jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa
dane osobowe w związku ze sprzedażą swoich produktów, zakupem
komponentów lub w związku z nawiązaniem stosunku pracy. Dane osobowe są
gromadzone wyłącznie tak długo jak wymagają tego przepisy prawa lub w
przypadku procesu rekrutacji do jego zakończenia. Do danych osobowych
gromadzonych przez Fabrykę Mebli Taranko Aleksander Taranko z siedzibą
14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 21 B należą:
– w przypadku dostawców: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer
telefonu, nr fax, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, adres
strony internetowej, adres zamieszkania,
– w przypadku pracowników lub byłych pracowników: wyłącznie dane wymagane
przepisami prawa, adres e-mail, numer telefonu, przebieg kariery zawodowej,
wykształcenie,
– w przypadku potencjalnych pracowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania
adres e-mail, numer telefonu, przebieg kariery zawodowej, wykształcenie,
– w przypadku klientów, informacje niezbędne do zawarcia umowy w
szczególności, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, PESEL, NIP,
numer telefonu, adres e-mail
Dane osobowe są przetwarzane przez Fabrykę Mebli Taranko Aleksander
Taranko z siedzibą 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 21 B w następujących
celach:
• realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
• wykonywania obowiązków pracodawcy,
• prowadzenia procesu rekrutacji,
• ochrony praw Administratora Danych.
Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko z siedzibą 14-300 Morąg, ul.
Przemysłowa 21 B może przekazywać dane osobowe następującym
podmiotom trzecim:
1. Podmiotom, z którymi Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko
współpracuje w zakresie wykonywania swojej działalności jako
przedsiębiorca, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi
informatyczne, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe.
2. Podmioty wymienione powyżej będą zobowiązane przez Fabrykę Mebli
Taranko Aleksander Taranko na podstawie umów powierzenia do
stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w szczególności
technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz
przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi określonymi przez
Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko z siedzibą 14-300 Morąg, ul.
Przemysłowa 21 B i przepisami prawa,
3. Organom nadzorującym, organom władzy w przypadku gdy jest to
niezbędne dla realizacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów prawa. Do takich organów należą w szczególności: sądy,
organy podatkowe, zakład ubezpieczeń społecznych, urzędy gmin,
urzędy marszałkowskie.
Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko z siedzibą 14-300 Morąg, ul.
Przemysłowa 21 B, zobowiązuje się stosować odpowiednie środki
bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane
osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Fabryka Mebli Taranko
Aleksander Taranko i / lub podmioty przetwarzające, wyłącznie przez czas
niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres
zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym
podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa lub
Fabryki Mebli Taranko.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdemu czyje dane są
przetwarzane przez Fabrykę Mebli Taranko Aleksander Taranko z siedzibą 14-
300 Morąg, ul. Przemysłowa 21 B przysługują następujące prawa:
– prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest
uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej
dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
– otrzymania kopii swoich danych osobowych, administrator danych ma prawo do
pobrania opłaty za takie przekazanie w rozsądnej wysokości wynikającej z
kosztów administracyjnych,
– sprostowania danych osobowych, oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
– żądania usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych
celów,
– przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu
maszynowego danych osobowych oraz przekazania tych danych innemu
podmiotowi, o ile jest to możliwe ze względów technicznych osoba, której dane
dotyczą ma prawo żądać od administratora danych przesłania swoich danych
innemu administratorowi,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, a dane
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO, tj.
1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi,
2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
– ponad powyższe sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie wobec
przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (art. 6 ust. 1 lit. a): osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów; art.9 ust. 2 lit a): osoba, której dane dotyczą,
wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub
kilku konkretnych celach) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.